HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
Curso 2003-2004

Programa

1. Introducción á Historia Económica Mundial
2. As economías europeas preindustriais
3. A Primera Revolución Industrial
4. A difusión da industrialización. Evolución tecnolóxica e organizativa na Segunda Revolución Industrial
5. As relacións económicas internacionais no século dazanove
6. Economía internacional no período de entreguerras
7. Un crecemento económico alternativo: a Revolución Soviética; a economía de planificación centralizada
8. A economía internacional despois da Segunda Guerra Mundial
9. O crecemento na época dourada do capitalismo: 1945-1973
10. A crise e estanflación da economía de mercado: 1973-1990
11. Evolucións divergentes nos países en vías de desarrollo. As desigualdades no crecemento económico mundial: 1945-1990


ESquemas 2003-2004 - Lecturas 2003/2004  Bibliografía xeral - Cuadros y gráficos 2003/2004- Prácticas 2003/2004Recursos para a busca de información -
Enlaces de interese