HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL
Curso 2003-2004

Esquemas

1. Introducción á Historia Económica Mundial
2. As economías europeas preindustriais
3. A Primera Revolución Industrial
4.  A difusión da industrialización. Evolución tecnolóxica e organizativa na Segunda Revolución Industrial
5. As relacións económicas internacionais no século dazanove
6.  Economía internacional no período de entreguerras 
7. Un crecemento económico alternativo: a Revolución Soviética; a economía de planificación centralizada
8. A economía internacional despois da Segunda Guerra Mundial
9. O crecemento na época dourada do capitalismo: 1945-1973
10. A crise e estanflación da economía de mercado: 1973-1990
11. Evolucións divergentes nos países en vías de desarrollo. As desigualdades no crecemento económico mundial: 1945-1990

Inicio curso2003-2004 - Programa Curso 2003-2004 Lecturas - Prácticas Curso 2003-2004  Cuadros e gráficas Curso 2003-2004- Bibliografía - Recursos para a busca de información - Enlaces de interese - Titorías